text

Commemorating poet Qu Yuan on the Dragon Boat Festival

03:33 lù màn màn qí xiū yuǎn xī, wú jiāng shàng xià ér qiú suǒ.路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索。(屈原《离骚》)Long, long had been my road and far, far was the journey;I would go up and down