text

My battle with coronavirus: saving Xiaomi the stranded cat

Qi Gaohong's pet cat Xiaomi, Feb. 23, 2020 (Photo provided to Xinhua)Pet cat Xiaomi's Home Alone story amid the novel coronavirus outbreak... by Xinhua writers Lu Yifan