text

Catchword of the Day: Grain Rain

Click to read the full report New Media Editor: Zhang Xinwen Design: Yin Zhelun Photographer: Wu Yongbing Supervisor: He Xianfeng Planners: Yuan Jian, Yang Guoqiang