Catchword of the Day: The Whole Nation Fighting As One

APD NEWS

text

New Media Editor: Tao Yiping

Design: Yin Zhelun

Photographer: Xiong Qi

Supervisor: Liu Hongde

Planners: Yuan Jian, Yang Guoqiang