Catchword of the Day: Pretext

APD NEWS

text

Click to read the full report

---------------------

New Media Editor: Hang Zebo

Design: Yin Zhelun

Photographer: Liu Jie

Supervisor: He Xianfeng

Planners: Yuan Jian, Yang Guoqiang