Catchword of the Day: International Museum Day

APD NEWS

text

Click to read the full report

New Media Editor: Tao Yiping

Design: Yin Zhelun

Photographer: Liu Jianhua

Supervisor: He Xianfeng

Planners: Yuan Jian, Yang Guoqiang