Catchword of the Day: Thrifty

APD NEWS

text

Click to read the full report

---------------------

New Media Editors: Wang Jingyun, Zhang Xinwen

Design: Yin Zhelun

Photographer: Chen Xinbo

Supervisor: Liu Hongde

Planners: Yuan Jian, Yang Guoqiang